Principia (suomi)

Vapauskomiteat

Vapauskomiteat ovat ei-kaupallinen, kulttuuripoliittinen yhteisö, jonka tarkoitus on vapausaatteen levittäminen. Uskomme liberalismin, reformismin ja federalismin ihanteisiin sekä suoraan demokratiaan. Olemme avoin yhteisö kaikille niille, jotka haluavat vaikuttaa poliittiseen kenttään yksilön oikeuksien puolustajina.

Yhdistystä johtavat pääkomitea ja puheenjohtaja. Nämä yhdessä toimivat moraalisina auktoriteetteina ja päättävät poliittisen ja kultturellisen toiminnan päälinjoista. Lisäksi yhdistykseen kuuluu toimeenpaneva komitea, jonka jäsenet valitaan äänestyksellä pääkomitean jäsenistä. Järjestöön kuuluu myös paikalliskomiteoita, jotka toimivat itsenäisesti tai yhteistyössä toistensa kanssa järjestäen erilaisia tapahtumia ja tehden ehdotuksia.

Pääkomiteaan kuuluu älymystön edustajia, taiteilijoita, lehtimiehiä, kirjailijoita sekä eri alojen asiantuntijoita, jotka ovat valmiita käyttämään omaa vapaa-aikaansa ja esiintymään julkisuudessa omalla nimellään yhteisten aatteiden puolesta. Pääkomitean jäseneksi pääsy edellyttää henkilökohtaista kutsua. Pääkomitean jäsenet ovat omalla alallaan tunnettuja henkilöitä sekä aktiivisia vapausaatteen kannattajia. Puheenjohtaja valitaan pääkomitean jäsenistä ja hän toimii yhdistävänä lenkkinä kansainvälisellä tasolla.

Toimeenpanevan komitean jäsenet valitaan vuosikokouksessa pääkomitean jäsenistä. Toimeenpaneva komitea johtaa järjestön käytännön toimintoja. Komitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tiedottajan, joiden tehtävänä on huolehtia liikkeen päämäärien seurannasta vuoden aikana.

Paikalliskomiteat muodostuvat spontaanisti vähintään yhdeksästä henkilöstä. Jokainen paikalliskomitea ottaa itselleen nimen, valitsee tiedottajan ja puheenjohtajan. Paikalliskomiteat vaativat kuitenkin Toimeenpanevan komitean hyväksynnän. Paikalliskomiteat toimivat rahallisesti ja organisatorisesti itsenäisesti poliittis-kultturellisissa kysymyksissä, pysyen kuitenkin yhdistyksen periaatteiden mukaisissa raameissa.

Paikalliskomiteat voivat pyytää pääkomitealta tai toiselta paikalliskomitealta tukea omiin projekteihinsa. Mikä tahansa yhdistys, jonka päämäärät, tavoitteet, toiminta ja aloitteet ovat sopusoinnussa liikkeen kanssa, voivat pyytää paikalliskomiteaksi pääsyä. Paikalliskomiteaksi hyväksymistä pyytävä järjestö voi säilyttää oman nimensä ja organisaationsa sillä edellytyksellä, ettei ko. järjestö kuulu mihinkään poliittiseen puolueeseen.

Jonkin tietyn alueen paikalliskomiteat voivat valita itselleen oman edustajan Toimeenpanevan komitean jäsenten keskuudesta.

Yleiskokous pidetään kerran vuodessa. Kokous valitsee puheenjohtajan ja Toimeenpanevan komitean ja päättää tehtävien jaosta. Sisäisillä valinnoilla määritellään myös liikkeen toiminnan yleiset suuntaviivat.

Vapauskomiteoiden päämäärät ovat sekä kulttuuria että politiikkaa koskevia. Tarkoitus on levittää vapausaatetta ja laajempaa avoimmuutta sekä edistää toiminnallisia siteitä ja yhteistyötä kaikkien niiden välillä, jotka uskovat näihin ihanteisiin riippumatta heidän henkilökohtaisesta poliittisesta kannastaan tai suuntautuneisuudestaan. Yhtenä vapauskomitean päämääränä on myös tukea kaikkien kansalaisten oikeutta valita poliittiset ohjelmat sekä asettaa vaalilistoja. Vapauskomiteat haluavat myös vaikuttaa siihen, että politiikkaan saadaan osallistumaan mahdollisimman paljon ammatillisesti päteviä henkilöitä, jotka kannattavat suoraa demokratiaa.

Comitatus pro Libertatibus vastustaa sekä vanhoja että uusia autoritäärisiä hallintoja missä tahansa niitä esiintyykin.

(Meeri Myyryläinen)