Principia (srpski)

Odbori za slobodu

Jedan pokret ideala

Odbori za slobodu predstavljaju neprofitnu asocijaciju obrazovanu sa namerom širenja vrednosti slobode u oblasti kulture i politike. Mi verujemo u ideale liberalizma, reformi, federalizma i neposredne demokratije. Naš glavni cilj je udruživanje ljudi koji imaju slična verovanja i zainteresovani su da utiču na političku pozornicu radi odbrane individualnih prava.

Asocijacija ima Glavni odbor na čijem čelu je Predsednik. Oni daju glavne smernice za političke i kulturne delatnosti. Asocijacija obuhvata takodje Izvršni odbor čiji se članovi biraju glasanjem iz okvira Glavnog odbora. Pored toga, asocijacija uključuje Regionalne odbore koji su autonomni u svojoj funkciji i imaju medjusobnu federalnu povezanost u organizovanju sopstvenih inicijativa i zbivanja.

Glavni odbor okuplja intelektualce, umetnike, novinare, pisce i stručnjake koji su voljni da posvete deo svog slobodnog vremena radi javnog korišćenja svog imena u zalaganju za zajedničke ideale. U sastav Glavnog odbora ulazi se na poziv. Reč je ovde o ljudima koji uživaju ugled u svojoj oblasti i aktivni su u zalaganju za načela slobode.

Izvršni odbor se bira na godišnjem sastanku članova Glavnog odbora. Njegova glavna funkcija jeste da vodi Asocijaciju u njenim praktičnim delatnostima. U njegovom okviru bira se Predsednik i Portparol. Njihov zadatak je da sprovode ciljeve čitavog pokreta tokom godine.

Regionalni odbori se obrazuju spontano na osnovu pristupa najmanje 9 članova. Svaki odbor ima odredjeno ime i bira svog Predsednika i Portparola, ali potrebno je odobrenje od strane Izvršnog odbora. Regionalni odbor sprovodi kulturne i političke inicijative sa punom finansijskom i organizacionom autonomijom, dakako, ostajući u okviru principa Asocijacije. On može zahtevati od Glavnog odbora ili od drugih Regionalnih odbora podršku za svoje projekte.

Bilo koje udruženje, pod uslovom da su njegovi ciljevi, delatnosti i inicijative u saglasju sa pokretom, može zatražiti da bude priznato u svojstvu Regionalnog odbora. Takvo udruženje možezadržati svoje sopstveno ime i organizacionu strukturu pod uslovom da ne pripada nekoj političkoj partiji.

Grupe Regionalnih odbora mogu izabrati jednog svog Predstavnika, koji je član Izvršnog odbora.

Plenum se sastaje jednom godišnje. Njegov dnevni red obuhvata, pored izbora Predsednika, razrešenje Izvršnog odbora, obnavljanje službi i odredjivanje, putem internih izbora, generalne orijentacije pokreta i njegovih inicijativa.

Ciljevi Odbora za slobodu su kako kulturni tako i politički. Težnja je da se unapredi sloboda kulture promocijom veza i kohezije u akciji svih onih koji veruju u ove ideale, bez obzira na njihovu povezanost sa nekom političkom partijom. Takodje, podrazumeva da se podržavaju prava svih gradjana u izboru političkih programa i sastavljanju izbornih lista. Želja je, isto tako, da se ohrabri razvoj profesionalno kompetentnih političara i da se podrži svaki oblik neposredne demokratije.

Comitatus pro libertatibus se bore protiv novih i starih autoritarnih režima gde god oni postajali.