Principia (cesky)

Výbory na ochranu svobod

Výbory na ochranu svobod se hlásí k hodnotám svobodné kultury a snaží se je prosazovat v civilizované spole č nosti. Jsoufederací svobodných politicko-kulturních spole č ností, otev ř ených všem, kdo se cht ě ìj hlásit k ideál ů m svobody a demokracie.

Výbory se staví proti jakékoliv form ě autoritá ř ství a proti jakýmkoli politickým koncepcím, kde p ř evážná č ást moci ve spole č nosti je v rukou státního byrokratického aparátu a za ochranu všech svobod!

Výbory na ochranu svobod se staví proti p ř evažující moci byrokratického státního aparátu ve spole č nosti, proti centralismu a jakékoliv jiné byrokracii. Bojují za svobodný trh, za státní reformu, za demokracii se st ř ídavým zastoupením politických stran ve vlád ě za nezávislou kulturu, která není orgánem moci. Jejich zásadou jsou svobody, které vedly ke zbourání berlínské zdi v r. 1989 a bojují proti starým i novým autoritá ř ským systém ů m.

Výbor p ř edsednictva je utvo ř en z více jak 150 intelektuál ů ,um ě lc ů a podnikatel ů a je morální, kulturní a politickou zárukou hnutí. Stanoví cíle spole č né č innosti hnutí.

Teritoriální výbory vyvíjejí konkrétní iniciativy na spole č ná témata.

Jedná se o orgány spontánní, autonomní pokud se tý č e stanov a č innosti, spojuje je to, že se hlásí k zásadám hnutí. Žádné omezení se neklade č innosti jednotlivých výbor ů , krom ě toho, že musí být respektovány spole č né kulturní a politické cíle. Toto považujeme za opravdový federalismus, který navazuje na zásady svobody. Výbory mohou vyvíjet svou kulturní a politickou č innost na r ů zné úrovni: setkání, debaty, manifestace, návrhy, projevy solidarity nebo naopak projevy nesouhlasu, ve ř ejná stanoviska. Mohou pracovat samostatn ě nebo ve spojení s ostatními výbory.

K vytvo ř ení nového výboru je t ř eba skupiny alespo ň 9 osob, které si musí zvolit svého p ř edsedu a mluv č ího.

Je možné se individuáln ě zapsat do výboru již existujícího nebo založit nový. Existuje i taková možnost, že se jedinec m ů že zapsat do výboru, aniž by se musel aktivn ě zapojit, sta č í když bude výboru zasílat své návrhy a p ř ísp ě vky.

Jakákoliv č innost uvnit ř výboru je dobrovolná. Č lenové vycházejí z toho, že mohou p ů sobit v rámci civilizované spole č nosti nezávisle na politických stranách.

Alespo ň jednou za rok se sejde výbor p ř edsednictva a teritoriální výbory na generálním shromážd ě ní, které stanoví d ů ležitá politická a kulturní témata.

(Marie Zelenkovà)